ماشین آلات اپتیکی

 مشخصات ماشینهای سایش و صیقل سری HEM 20

HEM 20

تعداد محورها : ۳ عدد یا ۵ عدد یا ۱۰ و یا ۲۰ عدد

فاصله بین دو محور: ۲۷ سانتی متر

دور محورها (تعداد حالات ):  ۳(حداکثر، حد وسط و حداقل)

دور در دقیقه محور ماشین (RPM) : مقدار متوسط (۲۰۰)

تعداد رفت و برگشت اهرم بالایی در دقیقه : (مقدار متوسط) ۷۵

موتورها: ۳فاز

ولت ۳۸۰

هرتز۵۰

ابعاد : (۲۰۰۰*۱۶۰*۷۰)

مشخصات ماشینهای سایش و صیقل سری HEM 3

HEM3

HEM 5

HEM 10

HEM 20

تعداد محورها : ۳ عدد یا ۵ عدد یا ۱۰ و یا ۲۰ عدد

فاصله بین دو محور: ۲۷ سانتی متر

دور محورها(تعداد حالات ) : ۳ (حداکثر، حد وسط و حداقل)

دور در دقیقه محور ماشین (RPM) : مقدار متوسط (۲۰۰)

تعداد رفت و برگشت اهرم بالایی در دقیقه : (مقدار متوسط)۷۵

موتورها: ۳فاز

ولت ۳۸۰

هرتز۵۰

ابعاد  : ۱۶۰*۷۰*۱۴۶

مشخصات ماشین کره و تخت زنی نیمه اتومات (ژنراتور) سری HEM 100

3-1

دامنه قطری قطعه کار: ((۱۱۰ – ۱۰)) م م

دامنه شعاعی قطعه کار: (( ۸ – ۵)) م م

زاویه تنظیم کاتر: ((۵۰ – ۰)) درجه (با دقت دقیقه)

دور در دقیقه کاتر (RPM) : مقدار متوسط (۴۰۰۰)

دور در دقیقه کالت (RPM) : مقدار متوسط (۲۰-۱۱۲)

موتورها: ۳ فاز

ولت۳۸۰

هرتز ۵۰

ابعاد: (۱۲۷*۷۵*۱۵۰) سانتی متر مکعب

مجهز به سیستم خنک کننده می باشد

مجهز به سیستم گیربکس (برای کاهش دور کالت) می باشد

مشخصات ماشین ویژه ساخت سطوح مبنا سری ۳۰۰

mabna1

تعداد محورها: ۱عدد

دامنه قطری قطعه کار: ۲۵۰ م م (نرمال)

دور در دقیقه محور ماشین ( RPM ) : متوسط (۱۲۰-۰)

موتور: ۳ فاز

ولت ۳۸۰

 هرتز ۵۰

مجهز به سیستم گیربکس (برای کاهش دور موتور) می باشد

مجهز به سیستم کنترل الکترونیکی دور محور می باشد

مجهز به اهرم اضافی رفت و برگشتی بالایی می باشد که قابلیت ماشین را برای ساخت و یا تصحیح قطعات و ابزارهای فلزی بالا می برد

ابعاد : (۱۱۱*۹۷*۱۳۰)