شرکتهای طرف قرارداد

مجتمع پتروشیمی شیراز

مجتمع پتروشیمی جم

مجتمع پتروشیمی ماهشهر

مجتمع پتروشیمی کلرپارس تبریز

مجتمع گاز پارس جنوبی

TMC عسلویه

صوفیان شیمی

دانشگده صنعتی شریف

دانشگده مهندسی شیراز

کارخانه آزمایش مرودشت

کارخانه سیمان داراب

کارخانجات مخابراتی ایران

شرکت لوله سبز وحید شمال

شرکت توزین کامپیوتر تهران